Překlad písemný převod z jednoho jazyka do druhého.
Tlumočení ústní převod sdělení z jednoho jazyka do druhého při projevu nebo při rozhovoru.
Zdrojový jazyk jazyk, ve kterém je zadán výchozí (zdrojový) text.
Zdrojový text výchozí text k překladu / tlumočení.
Zdrojové slovo slovo výchozího (zdrojového) textu.
Normovaná strana = normostrana, NS; 1.800 úhozů včetně jedné mezery za každým slovem.
Fyzická strana strana obsahující různý počet normovaných stran podle typu a velikosti použitého písma.
Finální jazyk cílový jazyk; jazyk textu po přeložení / tlumočení.
Finální text cílový text; text po přeložení / tlumočení.
Soudně ověřený
překlad
nazýván též úřední překlad, překlad z kulatým razítkem, aj. Jedná se o typ překladu dokumentu, který vyžadují zejména úřady (české i zahraniční) a jiné instituce. Překlad může vyhotovit pouze překladatel, který byl jmenován soudem k vyhotovení soudních překladů. Ověřený překlad je neoddělitelně svázán s originálem, nebo ověřenou fotokopií originálu dokumentu, má proto výlučně fyzickou, nikoli elektronickou podobu.
Apostila doložka, ověření podpisu a otisku razítka, která se připojuje na úřední listiny a dokumenty za účelem jejich dalšího použití v zahraničí. Jedná se o ověření registrace soudního překladatele.
Superlegalizace neboli vyšší ověření listin je úkonem státního orgánu, kde má být dokument použit. Není nutná pro smluvní státy Haagské úmluvy ani pro státy, se kterými má Česká republika bilaterální smlouvu. V takovém případě je apostila konečným ověřením.
Korektura oprava nebo úprava zdrojového nebo finálního textu. Základní jazyková korektura kontroluje celkovou kvalitu překladu, gramatickou správnost a úplnost, odstraňuje případné drobné chyby či překlepy. Odborná korektura kontroluje použití odborných výrazů a jejich jednotnost za použití dodaného či vytvořeného terminologického slovníku, nebo získaného jiným způsobem. Dodavatel před odevzdáním překladu provádí celkovou kontrolu úplnosti textu a namátkovou kontrolu kvality překladu.
Grafická úprava grafické upravení textů, grafů či obrázků do požadované podoby.
Tlumočnický den za pracovní den tlumočníka je považováno 8 hodin. Všechny přestávky a přerušení se započítávají do pracovní doby.

Objednávka překladu / tlumočení musí obsahovat následující údaje:

  • plnou fakturační adresu včetně IČO a DIČ společnosti (zároveň adresu korespondenční, pokud se od fakturační liší)
  • kontakt na osobu objednavatele
  • kontakt na osobu oprávněnou konzultovat s překladatelem odbornou terminologii (konzultovat zkratky ve zdrojovém textu, a podobně.)
  • specifikaci překladu / tlumočení a upřesnění účelu zakázky.
  • požadovaný či dojednaný termín dodání zpracovaného překladu / termín tlumočení
  • další požadavky na úpravu textu (korektury, grafická úprava textu, apod.)

Překlady >>>

Tlumočení >>>

Kateřina Říhová

ANDĚLÍN Lingua

t: +420 603 330 598

e: andelin@andelin.eu

http://www.lingua.andelin.eu

 

Kontaktní adresa:

Musílkova 167/13

150 00 Praha 5

Partneři


Boutique Weddings

Svatbu pro Vás připraví s láskou. Svatební organizátor a kooperátor, realizuje svatby vašich snů na klíč s kompletním svatebním servisem

Cestovní kancelář Syka

Cestovní kancelář zaměřená na letní tábory s různou intenzitou výuky angličtiny

 

Neoluxor

Největší knihkupectví v ČR

 

Svatby.cz

Největší svatební agentura v České republice

 

Deluxea

Specialista na organizaci svateb v zahraničí

 

INTACT studium v zahraničí

Organizátor jazykových kurzů v zahraničí.

INTACT Vám poskytne slevu při doporučení z webových stránek ANDĚLÍN Lingua.

Filozofie INTACTu: „Dopřejte si úspěch!“

© 2017 www.lingua.andelin.eu
Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv kopírování, publikování nebo šíření obsahu je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu autora.